COVID-19arengatiko pentsio planen eta BGAEren erreskate eskaera

BBVAtik lagundu dezakegu koronabirusaren inpaktua murrizten

463/2020 Errege Dekretuak ezohiko likidezia-kasu batzuk jaso ditu COVID-19ak sortutako egoeraren ondorioz, bai pentsio planetarako bai BGAEtarako.
Aurreikusitako aurrezpen-produktu horietako baten partaide bazara BBVAn eta baldintzak betetzen badituzu, hori kobratzea aurrera dezakezu.

Pentsio-planak

Apirilaren 1eko 11/2020 Errege Lege Dekretuan xedatutakoaren arabera (apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretuaren 23. artikuluak osatua), osasun krisiak eragindako egoera ekonomikoak kaltetutako pentsio planetako partaideek honako kasu hauetan baliatu ahal izango dituzte beren eskubide kontsolidatuak:

 • ABEE baten ondorioz legezko langabezia egoeran diren besteren konturako langileak.
 • Establezimendua ixtera beharturik ikusi diren enpresariak.
 • Bere jarduerari utzi beharrean geratu diren autonomoak.
Aipatu egoerak (langabezia, itxiera edo uztea) COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz gertatu badira, betiere.

Zer aldi hartzen du salbuespenezko kasu berri honek?

Horrelako kasuaren helburua da alarma egoera bitartean (2020ko martxoaren 14an hasita) eta hori amaitu ondorengo hilabetera arte (une honetan, ez dakigu noiz arte) izandako lan- edo ekonomia-jardueraren ondoriozko partaidearen diru-sarreren minorazioa estaltzea. Erreskatatu ahalko den zenbatekoaren muga aurrerago azaltzen da xehetasunez.

Noiz egin daiteke eskaera?

 • Alarma egoera hasi zenetik (2020ko martxoaren 14a).
 • Sei hilabete geroago arte (2020ko irailaren 14a).

Zein epetan abonatuko lirateke eskubide kontsolidatuak?

Ordainketak zazpi laneguneko gehieneko epean burutuko dira, bazkideak ondoren zehazten den dokumentazio egiaztagarria aurkezten duenetik kontatzen hasita.

Zer fiskalitate aplikatzen zaio ezohiko likidezia kasu berri honi?

Gainerako kontingentziak eta ezohiko likidezia kasuak bezala, kasu berri honetan kobratutako zenbatekoak pentsio planen prestazioetarako ezarritako zerga-araubide berari lotuta egongo dira.

Bezeroarentzako informazio garrantzitsua

Kapital moduan kobratzeak, COVID-19ari aurre egiteko gizarte eta ekonomia arloan premiazko neurri osagarriak onartzen dituen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuarekin eta antzeko kasuetarako dagoen administrazio-doktrinarekin bat etorriz, %40ko zerga-murrizketaz behin bakarrik baliatzeko (horretarako eskubidea izanez gero) aukera emango luke, eta murrizketa hori ezin izango da berriro aplikatu kasu horren ondorengo ezohiko likideziagatiko erreskateetan.

BGAEak

Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako zuzendariaren 2020ko martxoaren 25eko Ebazpenak baimena ematen die borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei (BGAE), baldin zehaztutako ekarpen planak badituzte eta langabezia-prestazioa aitortuta badute, hura ordaintzeko ABEE baten edo EEE baten eraginpean dauden bazkideei, COVID-19aren osasun krisiak eragindako egoeraren ondorioz, BGAEren legean eta horren erregelamenduan ezarritako betekizunak ez bete arren.

Zein bazkidek eska dezakete salbuespenezko likidezia kasu berri hau?

 • EEE edo ABEE baten ondorioz legezko langabezia egoeran diren besteren konturako langileak.
 • Jarduera galdu edo bertan behera utzi duten autonomoak.

Aipatu egoerak (langabezia, itxiera edo jarduera uztea) COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz gertatu badira, betiere.

Zein da salbuespenezko kasu berri honen aldia?

 • Bazkideari EEEak edo ABEEak eragiten dion egun beretik.
 • EEEa edo ABEEa amaitzen den data arte.

Zein epetan abonatuko lirateke eskubide kontsolidatuak?

Ordainketak bost laneguneko gehieneko epean burutuko dira, bazkideak ondoren zehazten den dokumentazio egiaztagarria aurkezten duenetik kontatzen hasita.

Zer fiskalitate aplikatzen zaio ezohiko likidezia kasu berri honi?

Gainerako kontingentziak eta ezohiko likidezia kasuak bezala, kasu berri honetan kobratutako zenbatekoak BGAEren prestazioetarako ezarritako zerga-araubide berari lotuta egongo dira.

Eragindako produktuetan kontsolidatutako eskubideak erreskatatu ahal izango dira kontingentzia edo salbuespenezko likidezia-kasu batzuk gertatzen direnean, partaideak hala eskatuta.

Azaldutako egoeretako baten eraginpean bazaude eta erreskatea eskatzea interesatzen bazaizu, jar zaitez harremanetan izapideak egiteaz arduratuko den zure bulegoko kudeatzailearekin.

Pentsio planen prestazioak

COVID-19arengatiko alarma egoeraren ondoriozko prestazioa ordaindu ahal izateko, partaideak egoera horretan dagoela egiaztatu beharko du, honako dokumentazio hau aurkeztuta:

1. Besteren konturako langileak

Dokumentazioa:

 • Titularraren NANaren fotokopia (bi aldeak).
 • Partaideak behar bezala bete eta sinatutako eskabidea, bere abonu kontua ere adierazita.
 • Enpresaren adierazpena, partaidea ABEEaren eraginpean dagoela egiaztatzen duena, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz (ABEEa aplikatzen zaion baldintzak ezarri behar ditu, enplegua aldi baterako eteteko edo lanaldia murrizteko al den azalduz, eta, azken kasu horretan, murrizketaren portzentajea ere zehaztuz).

Partaideak ezin balu aurkeztu dokumentu hori, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango du horren ordez, aurkeztu ezin izateko eman diren arrazoien berariazko justifikazioarekin, zeinak COVID-19aren krisitik eratorritako ondorioei loturikoak izango baitira (I. eranskineko eredua). Alarma egoera amaitu ondoren, hilabeteko epea izango duzu dokumentua aurkezteko: hori egin ezean, erakunde kudeatzaileak beretzat gordetzen du egindako ordainketak baliogabetzeko eskubidea.

 • Langabezia egoera aurreko azken nomina osoa.

Ordainketaren aldizkakotasuna eta modua:

 • Egindako ordainketa bakoitza partaidearen berariazko eskaeraren ondorioz izango da.
 • Partaideak ezin izango du eskaera bat baino gehiago egin hilean:
  • Lehen eskaerarako, partaideak erreskatatzeko eskuragarri izango du alarma egoera hasi zenetik -(2020ko martxoaren 14a) eta lehen eskabide horren data bitartean amaitutako hilean edo hilabeteetan jasotzeari utzitako soldatak (hurrengo atalean adierazitako mugekin).
  • Bigarren eta ondorengo eskaeretan, hilabeteari edo mugaeguneratutako hilabeteei dagozkienak izango dira, aldez aurretik ordaindutako eskaerengatik kontuan hartu gabekoak.
 • Partaideak ezin izango du eskatu alarma egoera amaitu eta hilabete bete ondorengo egunetik lortu zitzakeen zenbatetsitako soldata garbiei dagokien zenbatekorik.

Jaso beharreko zenbatekoak:

 • Partaideak eskatutako zenbatekoa abonatuko da, baldin eta jarraian azaltzen den muga ez badu gainditzen. Eskatutako zenbatekoa mugarena baino handiagoa bada, ordaindu beharreko zenbatekoa aipatutako mugaren parekoa izango da.
 • Muga = kantitate hauetatik txikiena:
  • Alarma egoera hasi zenetik (2020ko martxoaren 14a) eskaera egin arte jaso ez diren eta aldez aurretik abonatutako eskaerek estali ez dituzten zenbatetsitako soldata garbiak; edo 
  • Aipatu hilabeteari edo hilabeteei dagokion/en OAEAParen hiru halako (hileko 1.645,80 € dira).

Hilabeteen gehieneko zenbaketa: alarma egoeraren indarraldia gehi beste hilabete bat.

 • Partaideak hainbat pentsio plan erreskatatzea erabakiko balu, muga aplikatuko litzaioke erreskatatu nahi dituen plan guztien multzoagatik jaso beharreko guztizko zenbatekoari.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa inolaz ere ez da izango partaideak pentsio planean kontsolidatuta dituen eskubideak baino handiagoa.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa, edozein kasutan, pentsio planen prestazioetarako ezarritako zerga erregimenaren mende egongo da.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa inolaz ere ez da izango partaideak pentsio planean kontsolidatuta dituen eskubideak baino handiagoa.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa, edozein kasutan, pentsio planen prestazioetarako ezarritako zerga erregimenaren mende egongo da.
2. Autonomoak

Dokumentazioa:

 • Titularraren NANaren fotokopia (bi aldeak).
 • Partaideak behar bezala bete eta sinatutako eskabidea, bere abonu kontua ere adierazita.
 • Jarduera uztea:
  • Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo, hala badagokio, autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria, interesdunak jarduera utzi izanaren aitorpenean oinarrituta.
  • Gizarte Segurantzak edo dagokion mutua kolaboratzaileak igorritako jakinarazpena edo ebazpena, non onartzen baita partaideak kobratzea jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
 • Fakturazioa gutxienez %75 murriztea:
  • Gizarte Segurantzak edo dagokion mutua kolaboratzaileak igorritako jakinarazpena edo ebazpena, non onartzen baita partaideak kobratzea fakturazio-murrizketagatiko aparteko prestazioa, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Partaideak ezin balu aurkeztu dokumentu hori, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango du horren ordez, aurkeztu ezin izateko eman diren arrazoien berariazko justifikazioarekin, zeinak COVID-19aren krisitik eratorritako ondorioei loturikoak izango baitira (III. eranskineko eredua). Alarma egoera amaitu ondoren, hilabeteko epea izango da ziurtagiria aurkezteko; hori egin ezean, erakunde kudeatzaileak beretzat gordetzen du egindako ordainketak baliogabetzeko eskubidea.

 • PFEZaren urteko azken aitorpen erabilgarria (100 eredua) eta, hala badagokio, azken hiruhilekoari dagokion PFEZaren ordainketa zatikatua (130 edo 131 ereduak) edo BEZaren autolikidazioa (303 eredua).
 • Diru-sarreren murrizketaren hileko zenbatekoa kuantifikatzen duen erantzukizunpeko adierazpena (IV. eranskineko eredua).

Ordainketaren aldizkakotasuna eta modua:

 • Egindako ordainketa bakoitza partaidearen berariazko eskaeraren ondorioz izango da.
 • Partaideak ezin izango du eskaera bat baino gehiago egin hilean:
  • Lehen eskaerarako, partaideak erreskatatzeko eskuragarri izango du alarma egoera hasi zenetik (2020ko martxoaren 14a) eta lehen eskabide horren data bitartean amaitutako hilean edo hilabeteetan jasotzeari utzitako zenbatetsitako diru-sarrera garbiak (hurrengo atalean adierazitako mugekin).
  • Bigarren eta ondorengo eskaeretan, hilabeteari edo mugaeguneratutako hilabeteei dagozkienak izango dira, aldez aurretik ordaindutako eskaerengatik kontuan hartu gabekoak.
 • Partaideak ezin izango du eskatu alarma egoera amaitu eta hilabete bete ondorengo egunetik lortu zitzakeen zenbatetsitako diru-sarrera garbiei dagokien zenbatekorik.

Jaso beharreko zenbatekoak

 • Partaideak eskatutako zenbatekoa abonatuko da, baldin eta jarraian azaltzen den muga ez badu gainditzen. Eskatutako zenbatekoa mugarena baino handiagoa bada, ordaindu beharreko zenbatekoa aipatutako mugaren parekoa izango da.
 • Muga = kantitate hauetatik txikiena:
  • Alarma egoera hasi zenetik (2020ko martxoaren 14a) eskaera egin arte jaso ez diren eta aldez aurretik ordaindutako eskaerek estali ez dituzten zenbatetsitako diru-sarrera garbiak; edo
  • Aipatu hilabeteari edo hilabeteei dagokion/en OAEAParen hiru halako (hileko 1.645,80 € dira).

Hilabeteen gehieneko zenbaketa: alarma egoeraren indarraldia gehi beste hilabete bat.

Nola kalkulatzen dira hileko zenbatetsitako diru-sarrera garbiak:

- 100 eredua PFEZ aitorpena (urtekoa): zergapean dagoen likidazio-oinarri gisa agertzen den zenbatekoa hartuko da erreferentziatzat (500/505 laukia), eta 12 hilabeteren artean zatituko da.

- 130 eredua PFEZ ordainketa zatikatua (hiruhilekoa): etekin garbiaren zenbatekoa (03 laukia) hartuko da erreferentzia gisa, eta 3 hilabetetan zatituko da.

- 131 eredua PFEZ ordainketa zatikatua (hiruhilekoa): itzulera garbiaren zenbatekoa (01 laukia) erreferentzia gisa hartuko da eta 3 hilabetetan zatituko da.

- 303 eredua BEZ autolikidazioa (hiruhilekoa): 01-04-07-10-13 eta 16 laukien batura hartuko da erreferentzia gisa, eta 3 hilabeteren artean zatituko da.

- Erantzukizunpeko adierazpena: partaideak aitortutako hileko errenta zenbatetsi garbiaren zenbatekoa.

Zerga aitorpenaren eta erantzukizunpeko adierazpenaren artean desadostasunik izanez gero, zergarena nagusituko da; zerga aitorpenetan, azken hiruhilekokoak lehenetsiko dira urteko azken ekitaldikoen aldean.

Oharra: erantzukizunpeko adierazpena, praktikan, araudiak hala behartzen duelako eskatzen da

 • Partaideak hainbat pentsio plan erreskatatzea erabakiko balu, muga aplikatuko litzaioke erreskatatu nahi dituen plan guztien multzoagatik jaso beharreko guztizko zenbatekoari.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa inolaz ere ez da izango kontsolidatutako eskubideak baino handiagoa.

3. Establezimendu baten titular den enpresaburua

Dokumentazioa:

 • Titularraren NANaren fotokopia (bi aldeak).
 • Partaideak behar bezala bete eta sinatutako eskabidea, bere abonu kontua ere adierazita.
 • Enpresaburuaren adierazpena, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoaren ondorioz establezimendua jendearentzat irekitzea eten dela adierazten duena, bai eta diru-sarreren murrizketaren hileko zenbatekoa ere (II. eranskineko eredua).
 • PFEZaren urteko azken aitorpen erabilgarria (100 eredua) eta, hala badagokio, azken hiruhilekoari dagokion PFEZaren ordainketa zatikatua (130 edo 131 ereduak) edo BEZaren autolikidazioa (303 eredua).

Ordainketaren aldizkakotasuna eta modua:

 • Egindako ordainketa bakoitza partaidearen berariazko eskaeraren ondorioz izango da.
 • Partaideak ezin izango du eskaera bat baino gehiago egin hilean:
  • Lehen eskaerarako, partaideak erreskatatzeko eskuragarri izango du alarma egoera hasi zenetik (2020ko martxoaren 14a) eta lehen eskabide horren data bitartean amaitutako hilean edo hilabeteetan jasotzeari utzitako zenbatetsitako diru-sarrera garbiak (hurrengo atalean adierazitako mugekin).
  • Bigarren eta ondorengo eskaeretan, hilabeteari edo mugaeguneratutako hilabeteei dagozkienak izango dira, aldez aurretik ordaindutako eskaerengatik kontuan hartu gabekoak.
 • Partaideak ezin izango du eskatu alarma egoera amaitu eta hilabete bete ondorengo egunetik lortu zitzakeen zenbatetsitako diru-sarrera garbiei dagokien zenbatekorik.

Jaso beharreko zenbatekoak:

 • Partaideak eskatutako zenbatekoa abonatuko da, baldin eta jarraian azaltzen den muga ez badu gainditzen. Eskatutako zenbatekoa mugarena baino handiagoa bada, ordaindu beharreko zenbatekoa aipatutako mugaren parekoa izango da.
 • Muga = kantitate hauetatik txikiena:
  • Alarma egoera hasi zenetik (2020ko martxoaren 14a) eskaera egin arte jaso ez diren eta aldez aurretik ordaindutako eskaerek estali ez dituzten zenbatetsitako diru-sarrera garbiak; edo
  • Aipatu hilabeteari edo hilabeteei dagokion/en OAEAParen hiru halako (hileko 1.645,80 € dira).

Hilabeteen gehieneko zenbaketa: alarma egoeraren indarraldia gehi beste hilabete bat.

Nola kalkulatzen dira hileko zenbatetsitako diru-sarrera garbiak:

- 100 eredua PFEZ aitorpena (urtekoa): zergapean dagoen likidazio-oinarri gisa agertzen den zenbatekoa hartuko da erreferentziatzat (500/505 laukia), eta 12 hilabeteren artean zatituko da.

- 130 eredua PFEZ ordainketa zatikatua (hiruhilekoa): etekin garbiaren zenbatekoa (03 laukia) hartuko da erreferentzia gisa, eta 3 hilabetetan zatituko da.

- 131 eredua PFEZ ordainketa zatikatua (hiruhilekoa): itzulera garbiaren zenbatekoa (01 laukia) erreferentzia gisa hartuko da eta 3 hilabetetan zatituko da.

- 303 eredua BEZ autolikidazioa (hiruhilekoa): 01-04-07-10-13 eta 16 laukien batura hartuko da erreferentzia gisa, eta 3 hilabeteren artean zatituko da.

- Erantzukizunpeko adierazpena: partaideak aitortutako hileko errenta zenbatetsi garbiaren zenbatekoa.

Zerga aitorpenaren eta erantzukizunpeko adierazpenaren artean desadostasunik izanez gero, zergarena nagusituko da; zerga aitorpenetan, azken hiruhilekokoak lehenetsiko dira urteko azken ekitaldikoen aldean.

Oharra: erantzukizunpeko adierazpena, praktikan, araudiak hala behartzen duelako eskatzen da.

 • Partaideak hainbat pentsio plan erreskatatzea erabakiko balu, muga aplikatuko litzaioke erreskatatu nahi dituen plan guztien multzoagatik jaso beharreko guztizko zenbatekoari.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa inolaz ere ez da izango partaideak pentsio planean kontsolidatuta dituen eskubideak baino handiagoa.
 • Ordaindu beharreko zenbatekoa, edozein kasutan, pentsio planen prestazioetarako ezarritako zerga erregimenaren mende egongo da.

BGAE prestazioa ABEE edo EEEgatik

1. Besteren konturako langileak:

Dokumentazioa:

 • Titularraren NANaren fotokopia (bi aldeak).
 • Bazkideak behar bezala beteta eta sinaturik duen eskabidea, bazkidearen abonu kontua ere adierazita.
 • COVID-19ko osasun-krisiak eragindako salbuespenezko egoeraren ondoriozko EEE baten edo ABEE baten eraginpean dagoela egiaztatzen duen agiria.
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (EEZP) langabezia-prestazioa kobratzearen frogagiria.
 • Langabezia egoera aurreko azken nomina osoa.

Jaso beharreko aldizkakotasuna eta zenbatekoak:

 • Prestazioa ordaindu ahal izateko, bazkideak egoera horretan dagoela egiaztatu beharko du, hilero eta langabezia-egoerak iraun bitartean, arestian aipatutako dokumentazioa aurkeztuta.
 • ABEE kasuak:
  • Hileroko errenta bat izango da.
  • Errenta, zehazki, langabezia-prestazioa kalkulatzeko oinarri arautzailearen %100aren eta langileak enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioz jasotzen duen oinarri arautzailearen portzentajearen arteko aldea izango da.

(Hau da, araudiaren asmoa da bazkideak oinarri arautzailearen %100 jasotzea, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (EEZP) langabeziagatik ordaindutakoa eta BGAEtik langabezia-prestazioagatik lortutakoa batuta).

 • EEE kasuak:
  • Hileroko errenta bat izango da.
  • Legean eta BGAEen Erregelamenduan araututako langabezia-prestazioaren baldintza berberetan.

2. Autonomoak:

Dokumentazioa:

 • Titularraren NANaren fotokopia (bi aldeak).
 • Bazkideak behar bezala beteta eta sinaturik duen eskabidea, bazkidearen abonu kontua ere adierazita.
 • COVID-19aren osasun krisiak eragindako ezohiko egoeragatik jarduera eten izanaren agiri egiaztagarria.
 • Langabezia prestazioa jasotzeko eskubidea adierazten duen agiria.
 • PFEZaren urteko azken aitorpen erabilgarria (100 eredua) eta, hala badagokio, azken hiruhilekoari dagokion PFEZaren ordainketa zatikatua (130 edo 131 ereduak) edo BEZaren autolikidazioa (303 eredua).
Jaso beharrekoen aldizkakotasuna eta zenbatekoak:
 • Prestazioa ordaindu ahal izateko, bazkideak egoera horretan dagoela egiaztatu beharko du, hilero eta langabezia-egoerak iraun bitartean, arestian aipatutako dokumentazioa aurkeztuta.
 • Beste batzuen konturako langileen ABEEaren kasuan bezala.